ÖZEL İLK ÇİZGİ EĞİTİM POLİTİKASI
Kurumumuzda, dünyada uygulanan eğitim modelleri sürekli araştırılarak kültürümüze ne kadarının uyarlanabileceği ve çocuklarımızı bekleyen eğitim-öğretim hayatının gerçekleri göz önünde bulundurularak İlk Çizgi'ye özel bir eğitim modeli uygulanır. 
İlk Çizgi’de eğitim anlayışı sınıf ve okul ile sınırlı kalmayıp; daha evrensel boyutlarda düşünmeye ve sorgulamaya teşvik etmek amaçlıdır. Bu sebeple okulumuz IB (International Baccaleureate) organizasyonuna başvuruda bulunmuş; Nisan 2017 itibariyle “Aday Okul” ünvanı almaya hak kazanmış ve tüm organizasyonlar,eğitim programları İsviçre'de onaylanarak Ağustos 2020 yılında tam yetkili Dünya Okulları arasına alınmıştır. 
 

Uluslararası Bakalorya - İlk Yıllar Programı (International Baccaleureate - Primary Years Programme) 
3-12 yaş arasındaki çocuklar için hazırlanmış bir müfredat çerçevesidir. Program araştırma ve sorgulamanın merkezde olduğu bir felsefe üzerine kurulmuştur. Programın amacı tüm insanlığın ve paylaştığımız gezegenin farkında olarak; ulusal ve uluslararası değerlere sahip, daha iyi ve daha huzurlu bir dünya yaratmak isteyen bireyler yetiştirmektir. PYP’nin en önemli amaçlarından bir tanesi öğrencileri dünya vatandaşı olarak yetiştirmektir. 
Bunun dışında Montessori – Waldorf – Reggio Emilia – High Scope – Çoklu Zeka Kuramı gibi eğitim modellerinden yararlanılarak çocuğun tüm zeka alanlarında gelişimini destekleyebilecek etkinliklerin dengeli bir biçimde dağıtılması ile oluşturulan haftalık, aylık, yıllık programlarda çocukların etkin olması, izleyen, dinleyen değil aktif katılan olması sağlanır. Çocuğa sorumluluk alma, olaylar ve durumlar karşısında kendi tercihini yapma hakkı tanınır. Çocuk tek başına bir varlık olarak algılanmaz, her çocuk ailesi ve çevresi ile bir bütün olarak değerlendirilir.

İlk Yıllar Programı
IBO’nun amacı, tüm insanlığın ve paylaştığımız gezegenin farkında olarak daha iyi ve daha huzurlu bir dünya yaratmaya yardımcı olan uluslararası zihniyete sahip insanlar yetiştirmektir. Bu amaçla PYP, öğrencilerin IB Öğrenen Profili özelliklerini geliştirmelerini hedefler.
IB ÖĞRENEN PROFİLİ:
ARAŞTIRAN-SORGULAYAN: Doğal meraklarını geliştirirler. Sorgulama ve araştırma yürütme için gerekli becerileri kazanırlar ve öğrenmede bağımsızdırlar. Etkin olarak öğrenmekten zevk alırlar ve bu öğrenme merakı ömür boyu sürer.
BİLGİLİ: Yerel ve küresel önemi olan kavramları, fikirleri ve sorunları araştırırlar. Böylelikle, kapsamlı ve dengeli dağılmış disiplinler hakkında derin bir bilgi birikimine ve anlayışa sahip olurlar.

DÜŞÜNEN: Karmaşık sorunları fark etmek ve sorunları çözmek amacıyla eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerini kullanmada insiyatif sahibidirler. Mantığa ve ahlaka uygun karalar verirler.
İLETİŞİM KURAN: Bilgileri, düşünceleri birden fazla dilde yaratıcı biçimde, kendine güvenerek ve çeşitli iletişim yollarıyla algılar, ifade ederler. Başkalarıyla etkin ve istekli biçimde çalışırlar .
İLKELİ: Doğruluk, dürüstlük, hakkaniyet, adalet duyguları ile hareket ederler. Bireylerin, toplulukların ve toplumların onuruna saygılıdırlar. Kendi davranışlarının ve bunların sonuçlarının sorumluluğunu üstlenirler.
AÇIK GÖRÜŞLÜ: Kendi kültürlerini ve kişisel tarihlerini bilir ve takdir ederler. Diğer bireylerin ve toplumların bakış açılarına, değerlerine ve geleneklerine açıktırlar. Farklı bakış açılarını bulmaya ve değerlendirmeye alışıktırlar ve bu konudaki tecrübelerini geliştirmeye isteklidirler.
DUYARLI: İnsanların gereksinimleri, duyguları konusunda hassastırlar ve saygılıdırlar. Kendilerini başkalarının yerine koyabilirler. Hizmete yönelik kişisel bağlılık duygusu taşırlar, başkalarının yaşamları ve çevre üzerinde olumlu bir etki yaratmaya çalışırlar.
RİSKİ GÖZE ALAN: Alışılmadık durumlara ve belirsizliklere cesaretle ve düşünerek yaklaşırlar. Yeni görevleri, fikirleri ve stratejileri keşfetmek için gerekli bağımsız ruha sahiptirler. İnandıklarını savunurken cesur ve anlaşılır olmaya özen gösterirler.
DENGELİ: Kendilerinin ve başkalarının sağlığı açısından zihinsel, bedensel ve duygusal dengenin önemini bilirler.
DÖNÜŞÜMLÜ DÜŞÜNEN: Kendi öğrenme süreçlerini, deneyimlerini dikkatle ele alırlar. Öğrenimlerini, kişisel gelişimlerini desteklemek için güçlü yönlerini ve sınırlılıklarını değerlendirebilirler. PYP’de temel bilgi ve becerileri edinme, kavramsal anlayışı geliştirme, olumlu tutumlar benimseme ve sorumlu eylemde bulunma arasında bir denge oturtulmaya çalışılır. Bu dengeye ulaşmak için 5 temel öğe vurgulanır:
BİLGİ: Öğrencilerin ne hakkında bilgi sahibi olmalarını istiyoruz?
PYP’NİN DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMALARI 
1. KİM OLDUĞUMUZ: Bireyin kendi doğasını sorgulaması, inançlar ve değerler, kişisel, fiziksel, zihinsel sosyal ve ruhsal sağlık, aileleri, arkadaşları, toplukları ve kültürleri içeren insan ilişkileri, haklar ve sorumluluklar, insan olmanın anlamı.
2. BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN: Mekan ve zaman hakkında sorgulama; kişisel tarihimiz, evler ve seyahatler, insanlığın keşifleri, icatları ve göçleri, yerel ve küresel bakış açısından bireyler ve uygarlıklar arasındaki ilişkiler ve bunların bireylerle bağlantıları.
3. KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ: Düşünceleri duyguları, doğayı kültürü, inançları, değerleri keşfetme ve ifade etme yolarını sorgulama, yaratıcılığımız hakkında düşünme, yaratıcılığımızı geliştirme ve yaratıcılığımızdan zevk duyma yollar, estetik olanı takdir etmemiz.
4. DÜNYANIN İŞLEYİŞİ: Doğa ve kanunları hakkında sorgulama;(fiziksel ve biyolojik)doğa ve insan toplumları arasındaki etkileşim, insanların bilim ilkelerinden anladıklarını nasıl kullandıkları, bilimsel ve teknolojik gelişmelerin toplum ve çevre üzerindeki etkisi.
5. KENDİMİZİ DÜZENLEME BİÇİMİMİZ: İnsan yapısı sistemler ve toplulukların birbiriyle olan bağlantıları hakkında sorgulama; örgütlerin yapısı ve işlevi, toplumun karar alması, ekonomik etkinlikler ve bunların insanlık, çevre üzerindeki etkisi.
6. GEZEGENİ PAYLAŞMAK: Başka insanlarla ve diğer canlılarla sınırlı kaynakları paylaşma mücadelesinde haklar ve sorumluluklar hakkında sorgulama; toplumlar ve toplumlar arasındaki ve içindeki ilişkiler, eşit fırsatlara erişmek, barış ve çatışmaların çözümü.
KAVRAMLAR: Öğrencilerin neyi anlamalarını istiyoruz?
1. ŞEKİL: Neye benziyor? 2. İŞLEV: Nasıl çalışıyor? 3. SEBEP-SONUÇ: Neden böyle? 4. DEĞİŞİM: Nasıl değişiyor? 5. BAĞLANTI: Diğer şeylerle arasında ne bağlantı var? 6. BAKIŞ AÇISI: Değişik bakış açıları neler? 7. SORUMLULUK: Sorumluluğumuz nedir? 8. DÖNÜŞÜMLÜ DÜŞÜNME: Nereden biliyoruz?
BECERİLER: Öğrencilerin ne yapabilmelerini istiyoruz?
1. DÜŞÜNME BECERİLERİ: Bilgi edinme: Belirli bilgiler, düşünceler, sözcükler edinmek, benzer biçimde hatırlamak. Kavrama: Öğrenilen malzemenin anlamını yakalamak, öğrenileni iletmek ve yorumlamak. Uygulama: Daha önce edinilen bilgiyi pratik anlamda ya da yeni biçimlerde kullanmak. Analiz: Bilgiyi ve düşünceyi ayırmak bileşenlerine ayırmak, aradaki ilişkileri görmek, benzersiz özellikleri bulmak. Sentez: Bir bütün yaratmak üzere parçaları birleştirmek, yaratmak, tasarlamak, geliştirmek ve yenilik çıkarmak. Değerlendirme: seçilen ölçütlere-standartlara ve koşullara-dayanarak yargılarda bulunmak, kararlar vermek. Diyalektik düşünce: Aynı anda iki ya da daha fazla bakış açısını düşünmek, bu bakış açılarını anlamak, başkasının/ başkalarının bilgilerine dayalı olan her bir bakış açısı hakkında bir sav oluşturabilmek, başka insanların kendi bakış açılarının olabileceğini fark etmek.

Üst biliş(düşünme üzerine düşünme): Kişinin kendisinin ve başkalarının düşünme süreçlerini çözümlemek, birinin nasıl düşündüğüne ve nasıl öğrendiğine kafa yormak.
2. SOSYAL BECERİLER: Sorumluluğu kabul etme: Görevleri gerektiği gibi üstlenmek ve tamamlamak, sorumluluğun bir bölümünü üstlenmeye istekli olmak. Başkalarına saygı duymak: Başkalarını dikkatle inlemek, eşitliğe ve adalete dayalı kararlar almak, başkalarının inançlarının, bakış açılarının, dinlerinin ve düşüncelerinin farklı olabileceğine kabul etmek, başkalarını kırmadan kendi görüşünü dile getirmek. İşbirliği yapma: Topluluk içinde iş birliği yaparak çalışmak, başkalarına saygılı olmak, malzemeleri paylaşmak, sırasını beklemek. Çatışmaları çözmek: başkalarını dikkatle dinlemek, uzlaşmak, durumlara mantıklı tepkiler vermek, sorumluluğu uygun biçimde kabul etmek, adil olmak. Grup halinde karar almak: Başkalarını dinlemek, fikirleri tartışmak, soru sormak, fikir birliğine ulaşmaya çalışmak ve fikir birliğine ulaşmak. Grup içinde çeşitli görevler üstlenmek: Belirli bir durumda hangi davranışın uygun olduğunu anlamak ve doğrultuda hareket etmek, bazı durumlarda lider, bazılarında takip eden olmak.
3. İLETİŞİM BECERİLERİ: Dinleme: Yönergeleri dinlemek, başkalarını dinlemek, verilen bilgiyi dinlemek. Konuşma: Anlaşılır konuşmak, küçük ve büyük topluluklara sözlü bildirimde bulunmak, fikirleri açık ve mantıklı biçimde ifade etmek, görüşleri dile getirmek. Okuma: Bilgi edinmek ve zevk için çeşitli bilgi kaynaklarını okumak, okunanı kavramak, çıkarımda bulunmak ve sonuca varmak. Yazma: Bilgileri ve gözlemleri kaydetmek, not almak ve açımlamak, özet çıkarmak, rapor yazmak, günlük ya da kayıt tutmak. Görme: Görsel malzemeleri ve multimedyayı (çoklu ortamı) yorumlamak ve analiz etmek, imgelerin ve dilin düşünceleri, değerleri ve inançları ifade etme yollarını anlamak, kişisel tecrübeler hakkında bilgiye dayalı seçimlerde bulunmak. Sunma: Çeşitli amaçlar ve seyirciler için görsel malzemeler ve multimedya (çoklu ortam) hazırlamak, çeşitli görsel iletişim araçlar yoluyla bilgi ve düşünce iletmek, etkili sunum ve gösterim için uygun teknolojiyi kullanmak. Sözel olmayan iletişim: Görsel ve kinestetik iletişimin anlamını kavramak, işaretleri görmek ve işaretler yaratmak, simgeleri yorumlamak ve kullanmak.
4. ÖZYÖNETİM BECERİLERİ: Büyük kas becerileri: Büyük kas gruplarının ve güç etmeninin gerektiği beceriler göstermek. İnce kas becerileri: İnce kas sistemlerinin duyarlılıkla kullanılması gereken becerileri göstermek. Mekânsal bilinç: Birine göre nesnelerin konumu ya da nesnelerin birbirine göre konumu hakkında duyarlılık gösterme. Organizasyon: Etkinlikleri etkin biçimde planlamak ve yürütmek. Zaman yönetimi: Zamanı etkin ve uygun biçimde kullanmak. Güvenlik: Kendisini başkalarını tehlikeye ya da riske atmaktan kaçınan davranışlarda bulunmak. Sağlıklı yaşam biçimi: Beslenme, dinlenme, rahatlama ve egzersizde dengeyi sağlamak için bilinçli seçimlerde bulunmak, uygun hijyeni ve bakımı uygulamak. Davranış kuralları: Uygun kuralları ya da insan topluluklarının işleyiş yöntemlerini bilmek ve uygulamak. Bilinçli seçimler: Gerçeğe ya da görüşe dayalı uygun bir hareketi ya da davranışı seçmek.
5. ARAŞTIRMA BECERİLERİ: Soruları oluşturma: Birinin öğrenmesi gereken ya da öğrenmek istediği şeyi belirlemek ve araştırılabilecek, düşünmeye zorlayan ve alakalı sorular sormak. Gözem yapma: Konuyla ilgili ayrıntıları yakalamak için bütün duyuları kullanmak. Planlama: Hareket tarzı geliştirmek, ana hatları yazmak, gerekli bilgileri bulmak için yollar geliştirmek. Veri toplama: Haritalar, anketler, doğrudan gözlemler, kitaplar filmler, insanlar, müzeler, bilgi ve iletişim teknolojileri gibi çeşitli birincil ve ikincil kaynaklardan bilgi edinmek. Verileri kaydetme: Çizerek, not tutarak, tablolar yaparak, çetele tutarak, rapor yazarak gözlemleri betimlemek ve kaydetmek. Verileri düzenleme: Bilgileri sıralamak ve sınıflandırmak, betimlemeler, tablolar, zaman çizelgeleri, grafikler ve şemalar gibi anlaşılır formlar kullanarak düzenlemek. Verileri yorumlama: Düzenli verilerden çıkan ilişkilerden ve örüntülerden sonuçlar çıkarmak. Araştırma bulgularını sunma: Öğrenilenleri etkili biçimde iletmek, uygun araçları seçmek.
TUTUMLAR: Öğrencilerin neye değer vermelerini istiyoruz?
1. DEĞER BİLME: Dünyanın ve insanların güzelliğini ve mucizesini takdir etme. 2. BAĞLILIK: Kendini öğrenimine adamak, gayretli olmak, öz disiplin ve sorumluluk sahibi olmak. 3. GÜVEN: Öğrenenler olarak yetenekleri hakkında kendine güvenmek, risk alabilme cesaretine sahip olmak, öğrendiklerini uygulayabilmek, uygun karalar almak ve seçimlerde bulunmak.

4. İŞBİRLİĞİ: İşbirliğinde bulunmak, ortak çalışmak, durumun gereklerine göre önderlik etmek ya da izlemek. 5. YARATICILIK: Düşünmelerinde, problemlere ve ikilemlere yaklaşımlarında yaratıcı olmak, hayal gücünü kullanmak. 6. MERAK: Öğrenmenin doğası, dünya, insanlar ve kültürler hakkında meraklı olmak. 7. KENDİNİ BAŞKALARININ YERİNE KOYABİLME: Başkalarının düşüncelerini ve duygularını anlayabilmek inçin kendini onların yerine koymak, başkalarının bakış açıları hakkında açık görüşlü ve düşünceli olmak. 8. ŞEVK: Öğrenmekten zevk duymak, öğrenme sürecinde isteyerek çaba göstermek. 9. BAĞIMSIZ DAVRANMA: Bağımsız düşünmek ve hareket etmek gerekçeli savlara dayanarak kendi karalarını vermek, karalarını savunabilmek. 10. DOĞRULUK: Dürüst olmak, keskin bir adalet duygusuna sahip olmak. 11. SAYGI: Kendilerine, başkalarına, içinde bulundukları dünyaya saygı duymak. 12. HOŞGÖRÜ: Dünyadaki farklılıklar ve çeşitlilik hakkında duyarlı olmak ve başkalarının ihtiyaçlarına karşı hassas olmak.
EYLEM: Öğrencilerin nasıl eyleme geçmelerini istiyoruz?
PYP’de eğitimin, yalnızca sosyal sorumluluk tutumlarını değil, aynı zamanda düşünceli ve uygun eylemleri de kapsaması için, zihnin ötesine geçmesi gerektiğine inanılır. PYP’nin apaçık bir beklentisi, başarılı sorgulamanın, öğrenme sürecinin sonunda öğrenci tarafından başlatılan sorumlu eyleme yol açmasıdır. Bu eylem, öğrencinin öğrendiklerini geliştirecek ya da daha geniş bir sosyal etkisi olacak ve her yaş aralığında apaçık farklı olacaktır. PYP okulları, bütün öğrenenlere, dünyada ve dünya için bir fark yaratmak üzere harekete geçmeyi seçme, kendi eylemleri hakkında karar verebilme ve bu eylemler üzerinde düşünme fırsatını ve gücünü verme zorluğunu yaşayabilir ve yaşamalıdır.
PYP SERGİSİ
PYP’nin son yılı olan 4.sınıfta öğrencilerin PYP Sergisi hazırlamaları beklenmektedir. PYP Sergisi, öğrencilerin PYP temel öğelerini sentezleyerek kullandıkları, IB öğrenen profili özelliklerini yansıttıkları, işbirliğine dayalı bir sorgulama sürecidir. Öğrenciler her yıl, kendi ilgi alanlarına göre belirledikleri konular hakkında öğretmenlerinin liderliğinde derinlemesine sorgulamalar gerçekleştirirler ve bu süreci tüm okul topluluğu ile paylaşarak PYP sertifikalarını alırlar.