Ölçme Değerlendirme ile İlgili İnançlarımız

“İlk Yıllar programının hedefi; derse özgü bilgi ve becerileri, kavramları anlayışlarını ve öğrenme yaklaşımları geliştirme pratiğini edinirken öğrencilerin düşünceli ve etkili bir şekilde desteklenmesidir.

Değerlendirme bu hedefin merkezinde yer alır.” İlk Yıllar Programı – Öğrenme ve Öğretim (Aralık 2018)

 

Uluslararası Bakalorya - İlk Yıllar programı doğrultusunda değerlendirmenin, etkili bir müfredatın yapı taşı olduğunun bilinciyle; Özel İlk Çizgi Anaokulu eğitim topluluğu olarak, değerlendirme ile ilgili ortak görüşlerimiz şunlardır:

-Değerlendirme politikamız okulumuzda bulunan tüm eğitimcilerle birlikte hazırlanmış olup; hem geriye hem de ileriye yöneliktir.

-Değerlendirme politikamız rutin olarak her akademik dönem sonunda değerlendirme sürecine girer ve yine tüm eğitimcilerle birlikte üzerine dönüşümlü düşünme gerçekleştirilir.

-Her öğrenci, kendi gelişim hızı göz önünde bulundurularak değerlendirilir.

-Hem kazanımlar, hem de süreç değerlendirilir. -Etkili bir değerlendirmede sorgulama sürecine öğrenci de dâhildir.

-Her değerlendirme dönüşümlü düşünme içerir; öğrenci ve eğitimciler değerlendirme ve süreç ile ilgili geri bildirim alır ve paylaşırlar.

-Her öğrenci, tek bir varlık olarak değil, aile bütünlüğü içinde değerlendirilir.

-Değerlendirme çok yönlü ve tarafsızdır.

 

Erken Yıllarda Ölçme Değerlendirmenin Amacı

Özel İlk Çizgi Anaokulu olarak değerlendirme hedefimiz, Uluslararası Bakalorya İlk Yıllar Programı’nın değerlendirme hedefi ile paralel doğrultuda olup; öğrencilerde bilgi, beceri, kavram, tutum ve 10 öğrenen profili geliştirmeye yöneliktir.

Değerlendirme;

-Öğrenenlerin önceki bilgilerini ölçmek ve ileri öğrenimlerini planlamak,

-Öğrenenlerin potansiyelini ortaya çıkartmak,

-Öğrenenlerin gelişimi ile ilgili net bir bilgi sahibi olmak,

-Öğrenenlerde öz değerlendirme ve dönüşümlü düşünme becerisi geliştirmek için yapılmaktadır. Erken yıllarda çocuklar için en önemli öğrenme kaynağı olan oyun, bizlere güzel bir gözlem fırsatı yaratırken; öğrencilerimize dönüşümlü düşünme becerisi kazanmaları için olanak tanır. Oyun sırasında yapılan etkili gözlemdeki amaçlarımız;

-Öğrencilerin ilgi alanları ile ilgili net bir tablo çizmek,

-Öğrencinin neyi nasıl düşündüğünü ve uyarladığını anlamak,

-Öğrenme ortamının, öğrencinin öğrenmesi üzerindeki etkisini değerlendirmek,

-Hem bireysel hem de küçük gruplar için çalışmaları planlamaktır.

Ölçme ve Değerlendirme Stratejileri

Okul öncesi dönemde öğrenme, gelecek başarıların ilk basamağını oluşturur. Bu kapsamda öğrencilerimizin bilgi, kavramsal anlayış ve becerilerini değerlendirmeye yönelik çok çeşitli değerlendirme stratejileri kullanmaktayız.

-Soru/Cevap: Öğrencilerin ön bilgilerini ölçmek için en çok kullandığımız yöntemlerden bir tanesidir. Öğrencilerin sözel iletişim becerilerini geliştirmek ve değerlendirmek amacıyla da kullandığımız yöntemlerden biridir.

-Gözlem: En yaygın ve etkili olarak kullandığımız yöntemlerden bir tanesidir. Anekdot kayıtları, grafikler, fotoğraflar, işitsel ve görsel kayıtlar başta olmak üzere çeşitli şekillerde kayıt altına alınır.
-Anekdot Kayıtları: Öğrencinin davranışında görülen önemli gelişimsel olayları kaydetmek amacıyla kullandığımız tekniktir. -Bireysel Veli Görüşmeleri: Çoğu zaman veli-psikolog-öğretmenden oluşan; öğrencinin gelişimi ile ilgili ayrıntılı bilgi paylaşmak için yüz yüze düzenlediğimiz toplantılardır. -

Raporlar: Her sorgulama ünitesinin sonunda yayınladığımız, ünite boyunca kazandırmaya çalıştığımız bilgi, beceri, profil ve tutumlar doğrultusunda değerlendirme yaptığımız ölçeklerdir. Branş öğretmenleri ise yılsonunda, yıllık hedeflerinin ne ölçüde kazanıldığını gösteren bir gelişim raporu yayınlar. -

Portfolyolar: Öğrencilerin tüm branş derslerindeki gelişimlerini ve performanslarını paylaşmak amacıyla düzenlediğimiz bir etkinliktir. Bu etkinlikte öğrenciler bireysel olarak performans sergiler.

-Ders Paylaşımı: Grup halinde işlenen belirli bir branş dersinde öğrencinin derse karşı ilgisini, o branştaki performansını ve öğrencinin grup içindeki tutumunu göstermek amacıyla düzenlediğimiz etkinliktir.

-Geri Bildirim Formları: Her sorgulama ünitesinin başında, ünite boyunca çalışacağımız öğrenen profili, tutum ve kavramları gösteren, ünite boyunca velilerden bu doğrultuda gözlem yaparak bize geri göndermelerini istediğimiz formlardır.

-Dönüşümlü Düşünme: Programımızda her gün mutlaka yer verdiğimiz bir değerlendirme yöntemidir. Öğrencilerin, yaptıkları bir iş üzerine tekrar düşünmelerini ve yeniden yapsalar bu sefer neyi farklı yapacaklarını düşünmelerini isteriz. Böylece ilerde muhakeme yeteneği olan; analitik düşünme ve karar verme becerisi gelişmiş bireyler olacaklardır.

-Öz Değerlendirme: Öğrencilerin kendilerini değerlendirmeleri, müfredat standartlarını içselleştirmelerine yardımcı olur. Her ünite başında öğrencilerle paylaşılan bu standartlar, ünite sonunda öğrencilere sorularak kendilerini değerlendirmeleri istenir. Böylece kendini tanıyan ve öz farkındalığa sahip olan öğrenciler; dönüşümlü düşünmeyi de bir rutin haline getirmiş olurlar.

Çocuğumun Gelişiminden Nasıl Haberdar Olacağım?
 

- Okulumuza kayıt olacak öğrenciler için, öğrencinin gelişimi ile ilgili ön bilgi almak amacıyla tarafımızca hazırlanmış olan ön bilgi formu uygulanır.
-Okulumuzda her yaş grubunda farklılık göstermekle birlikte; bir eğitim öğretim yılı içerisinde en az 4 farklı sorgulama ünitesi işlenmektedir. Her sorgulama ünitesinin sonunda sınıf öğretmenleri o sorgulama ünitesi boyunca kazandırılmaya çalışılan bilgi, beceri, tutum ve öğrenen profilleri ile ilgili rapor hazırlayıp velilerle paylaşır.
- Sene sonunda sonunda hem sınıf öğretmenleri hem de branş öğretmenleri gelişim raporu hazırlayıp velilerle paylaşırlar.

-Hem birinci dönemde hem de ikinci dönemde kurum psikologu, IB Koordinatörü ve sınıf öğretmeninden oluşan bireysel veli görüşmeleri düzenlenir.
- Tüm branşlardaki performanslarını velilerle paylaşmak için portfolyo ve ders paylaşım günleri düzenlenir.
- Her sorgulama ünitesinin başında velilere “Geri Bildirim Çizelgesi” gönderilir; sorgulama ünitesi boyunca çalışılacak kavram, tutum ve IB Öğrenen Profili üzerine gözlem yapıp, ünite sonunda geri göndermeleri istenir.
- Velimizin isteği ve yazılı izni doğrultusunda çeşitli gelişimsel ölçekler uygulanır.
- Hazırlık sınıfı öğrencilerimize ilkokula hazırlık – Okul Olgunluğu testi uygulanır ve sonucu yazılı olarak paylaşılır.