Uluslararası Bakalorya – İlk Yıllar Programı (PYP) Nedir? 
1968’de Cenevre-İsviçre’de kurulan Uluslararası Bakalorya Organizasyonu(IBO), bugün 143 ülkede 4000’i aşkın okulda program ve yöntemleri uygulanan uluslararası bir eğitim organizasyonudur. Organizasyonun felsefesi, yükseköğrenim öncesi, 3-19 yaş arasındaki öğrenciler için uluslararası bir anlayış geliştirmek, geniş kapsamlı bir eğitim ile coğrafi ve kültürel iletişimi, etkileşimi kolaylaştırmak üzerine kuruludur. 
PYP, IBO’nun üç programından biri olan “İlk Yıllar Programı”dır. 3-12 yaş arasındaki öğrenci grubunu kapsamaktadır. Çeşitli ulusal sistemlerin en iyi araştırma ve uygulamalarından yola çıkarak öğrencilerin neler öğrenmesi gerektiği, eğitim yöntemleri ve değerlendirme stratejileri hakkında yol gösteren uluslararası bir müfredat modeli oluşturmuştur. Türkiye’de PYP uygulayan yetkili okul sayısı 30’un biraz üzerinde olup, belli bir sayıda da aday statüsünde okul vardır. 
PYP, bilginin tek başına yeterli olmadığını, bunun yanında uygun kavramların, becerilerin ve tutumların da geliştirilmesi gerektiğini irdeler. Program, öğrenilmesi gereken bilgileri sıralamak yerine, hem öğrencilerin, hem de öğretmenin etkin bir şekilde sorgulama yaptıkları bir sınıf atmosferi içinde akademik, sosyal, fiziksel, duygusal ve kültürel açılardan pek çok ihtiyacı karşılar. 
Öğrenciler, uluslararası önem taşıyan bilgi birikimini ulusal müfredatın üzerine çıkarak edinirken, akademik ve entellektüel bilgiye ulaşma, uluslararası bir bilinç edinme, araştırma yapabilme, etkili iletişim kurabilme, eleştirel ve yaratıcı düşünebilme gibi becerileri de kazanırlar. Saygı, hoşgörü, sorumluluk gibi tutumlar geliştirme, bakış açısı, bağlantı gibi kavramlara odaklanma, sosyal hizmetlerin önemini kavrayıp anlamlı ve yararlı eylemlerde bulunmayı, sorumlu bir vatandaş olmayı ilke edinirler. 
İlk Yıllar Programı bunun için belirgin özelliklere sahip bir “Öğrenen Profili” hedefler.
Öğrenen Profili: 
Öğrenen Profili’ ne ulaşmak için IB-PYP belirli, sistematik bir yol izler. Bu yolun başlangıcı ve dayanak noktası, oluşturulmuş olan PYP Müfredat Modeli’dir. Müfredat Modeli içerik dayatmasında bulunmaz. Müfredat içeriği okula ve öğretmenlere bırakılır. Ancak, konuların işlenme yöntem ve yolunun yukarıda verilen “Öğrenen Profili”ne ulaşmaya yönelik olmasını ister. IB bunun için de çeşitli formlar, formüller ve yöntemler belirlemiştir. Onların takip edilmesini ister. 
Öğrencilerin edinmesinin hedeflendiği "Öğrenen Profili" kişinin yaşamı boyunca sahip olması istenen 10 özelliği içerir. Bunlar; 
1.Araştıran-sorgulayan (Inquirers) Öğrencilerin doğasında bulunan merak, program ile beslenir; öğrenmeden zevk alan, ömür boyu öğrenmeyi sürdüren ve amaçlı, yapıcı araştırmalar yapabilecek becerileri kazanmış bireyler yetişir. 
2.Bilgili (Knowledegable) Öğrenciler PYP okullarında küresel konuları keşfederek bunların önemini kavrarlar. Böylece önemli bir bilgi birikimine sahip olurlar. 
3.Düşünen (Thinkers) Öğrenciler önemli kararları alabilmek ve karmaşık problemleri çözebilmek için gerekli olan düşünme biçimlerini sorgulayıcı ve yaratıcı bir biçimde uygulama inisiyatifini kazanırlar. 
4.İletişim kuran (Communicators) Öğrenciler, matematiksel sembol dilini de içeren birden fazla dilde kendilerine güvenerek fikirleri ve bilgileri alabilir ve aktarabilirler. 
5.İlkeli (Principled) Öğrenciler ahlaki muhakeme yapabilmek için gerekli olan prensipleri özümserler. Dürüst, doğru ve adil olma özelliklerine sahiptirler. 
6.Açık görüşlü (Open-minded) Öğrenciler, diğer bireylerin ve kültürlerin görüşlerine, değerlerine ve geleneklerine saygı gösterirler ve değişik görüşleri dikkate almayı öğrenmişlerdir. 
7.Duyarlı (Caring) Öğrenciler, diğer bireylerin ihtiyaç ve duygularına karşı hassasiyet gösterirler. Bu konuda kişisel sorumluluklarının bilincindedirler ve gerektiği an çevrelerine yardıma hazırdırlar. 
8.Risk göze alan (Risk Takers) Öğrenciler alışılmışın dışındaki durumlarda endişeye kapılmadan kendilerine güvenerek yeni durumları, rolleri, fikirleri ve stratejileri geliştirebilirler. İnandıkları fikirleri cesurca ve net bir dille ifade edebilirler. 
9.Dengeli olan (Balanced) Öğrenciler, fiziksel ve zihinsel dengenin ve kişinin mutluluğunun öneminin farkındadırlar. 
10.Dönüşümlü düşünen (Reflective) Öğrenciler, kendi öğrenme süreçlerini göz önünde bulundurarak kişisel güç ve zayıflıklarını yapıcı bir bağlamda analiz edebilirler.