Giriş

Bu belge, dile bakışımızı, dil öğrenimindeki önem verdiğimiz ilkeleri ve bu ilkelerin dil öğretimimizi nasıl etkilediğini bildirmektedir. Dil politikamız;

 - Farklı yaş grupları ve dersler arasındaki yaklaşımın birbirine paralel ilerlediğini gösteren bir çerçevedir.

-Öğretmenlere, öğretme planı, sunumu ve değerlendirme aşamalarında yardımcı olur. Öğretmenlerin kendi dil uygulamalarını yansıtabilmesini sağlayan bir araçtır.

 -Velilere uygulamalarımızla ve okul ilkelerimizle ilgili bilgi verir ve müfredatımızı anlamalarına yardımcı olur.

İnanışlar ve Amaçlar

Anadil, kişinin dünyayla ilk iletişim kurma sürecinde edinip, öğrenmeye başladığı ve dolayısıyla kişiliğinin, kimliğinin, duygusal ve zihinsel gelişiminin ayrılmaz bir parçası niteliğini taşıyan dildir.

Dil sadece bir iletişim aracı değildir! Dil, düşüncenin ayrılmaz bir parçasıdır.

İlk Çizgi Okul Öncesi Eğitim Kurumları’nda öğretim dili Türkçedir. Kendini ifade etme, dinleme, anlatma, görsel okuma, okunan ya da konuşulan üzerine düşünme, yorum yapma, düşüncesini paylaşma öğrenim yaşantısının temel çalışmaları olarak düşünülür.

Dilin bir ders gibi işlenmesi yerine, yaşamın bir parçası olduğu bilinciyle, amacımız; kendilerini hem anadillerinde, hem de ana dillerinden farklı bir dilde ifade edebilme becerisine sahip, dünya vatandaşı olması beklenen,  yaşam boyu öğrenen bireyler yetiştirmektir.

 

Anadil – Türkçe

Kurumumuzun eğitim öğretim dili Türkçedir. Dil, düşünce ve fikirlerin aktarılmasında,  dünya ile ilgili bir anlayışın geliştirilmesinde ve anlamlandırmada bir araç olarak kullanılır. Sorgulama programı, öğrenenlerin dil geliştirmeleri ve kullanmaları için gerçek bir bağlam sağlar. Her birey kendini özgün bir şekilde ifade eder. Dil gelişimi, bir dizi beceri ve tutumun kazanılması ve uygulanmasının yanı sıra dilin anlaşılması ve kullanılması ile de ilgilidir. Dil, iç içe geçmiş dört beceriden oluşur: konuşma, dinleme, okuma ve yazma. Dil becerileri, öğrencinin anlama ve etkili iletişim modellerini başarılı bir şekilde sağlanmasındaki seviyesinin zorlanması ile daha da geliştirilebilir.

Yabancı Dil – İngilizce

Kurumumuzda İngilizceyi ek dil olarak, ana dili İngilizce olmayan öğrencilere destek olması amacıyla veriyoruz.

Özel İlk Çizgi Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında İngilizce dersleri 24 aydan itibaren başlar. Yabancı dil derslerinde İngilizce öğretmenleri derse girdiği andan itibaren iletişim İngilizce dili ile sağlanır.  Sorgulama ünitelerinde, İngilizce ve sınıf öğretmenleri paralel olarak çalışır, bu durum İngilizce veya Türkçe dilinde öğrenme sonuçlarıyla ilgili hedefleri geliştirir. Uluslar arası bir okul olmayı hedeflediğimiz ve İngilizce evrensel ortak dil olarak kabul gördüğü için yabancı dilimiz İngilizcedir.

Okulun günlük akış programında bütün öğretmenler temel seviyede İngilizce yönergeler vermektedir.

 Yabancı dil öğretimindeki amaçlar:

- O dile karşı olumlu tutumlar geliştirilmesi,

- Dinleme ve konuşma becerilerinin geliştirilmesi,

- O dilde iletişime geçmesinin sağlanması,

- Öğrencilerin dil becerilerini geliştirmek ve onlara yeni bir dili öğrenme sevgisini aşılamak.

Dil Politikasını Oluşturma Süreci

 Okul dil politikasının geliştirilmesi, uygulanması ve gözden geçirilmesi tüm çalışanların katıldığı bir süreçtir. Bu süreç; yönetim,  öğretmenler,  veliler ve okul toplumunu oluşturan diğer üyeler ile işbirliği içinde geliştirilir.

Kurumumuzda dil politikası geliştirilirken; ilk olarak yönlendirici bir komite oluşturulmuştur. Okulumuzun dil politikası, okul toplumunu temsil eden farklı üyelerin (yönetici, öğretmen, veli) bir araya gelerek oluşturduğu “Dil Politikası Yürütme Komitesi”nin dil öğretimi ve öğrenimi ile ilgili inanç ve değerleri konusunda anlaşmaya varmasıyla oluşturulmuştur. Temsil ettikleri kişilerle sürekli iletişim sağlanması, yürütme komitesinin sorumluluğundadır.

Dil politikasının dinamik ve esnek olması gerektiği göz önünde bulundurularak, okul toplumunun gelişen ihtiyaçlarına ayak uydurabilmesi ve gelişebilmesi açısından, politika hazırlanırken tüm topluluğun görüş ve dilekleri göz önünde bulundurulmuştur. 

Okulun herkes tarafından kabul edilmiş mevcut dil felsefesi, dil öğretimi ve öğrenimi ile ilgili uygulamaların okul felsefesi ile uyuşup uyuşmadığı bir kez daha gözden geçirilmiştir. Bu iş birliğindeki süreç, her beş yılda bir tekrar gözden geçirilerek yansıtılacaktır.

Özel İlk Çizgi Okul Öncesi Eğitim Kurumları Dil Politikası, yabancı dil öğretimi ve ana dil destek koşullarının da dâhil olduğu, öğrencilerin gereksinimlerini karşılayan ve programın ilkelerini yansıtan yazılı bir dokümandır. Dil politikası, sabit ve değişmez olmak yerine, esnek ve okulun dil ihtiyacını geliştiren bir dokümandır.

Okulumuzdaki bütün öğretmenler “dil öğretmeni” olarak kabul edilmektedir.

İlk Çizgi Eğitim Kurumları dil politikası, Dil Politikası Yürütme Komitesi tarafından Ağustos 2018 tarihinde düzenlenmiştir.

Felsefe

Kurumumuz; sorgulama aracı olarak, dilin öneminin yadsınamaz bir gerçek olduğuna inanır. Disiplinler üstü öğrenimi sağlarken dili araç olarak kullanır. Bu nedenle, dil gelişimini destekleyen bir dil ortamını etkili iletişim ile bütünleştirmiş, dil felsefemizi de bu yapı taşlarının üzerine inşa etmiştir. Okulumuz bu doğrultuda kendi kültürlerini tanıyarak, farklı kültürlere de saygı duyan, çevre bilinci gelişmiş, doğaya saygılı ve sorumluluk sahibi dünya vatandaşı yetiştirmeyi planlamaktadır. Tüm öğretmenleri dil öğretmeni olarak kabul edip Türk Milli Eğitim müfredatını PYP çerçevesinde uygulamaktadır.

Dil Felsefesi ve IB – PYP

Okulumuzun dil politikası IB uluslararası anlayış felsefesini doğrudan desteklemektedir. Okulumuzda “Kültürlerarası çalışmalar” kapsamında yakından uzağa ilkesi ile önce kendi kültürünü, ardından farklı kültürleri öğrenmeye dayalı etkinlikler gerçekleştirilmektedir. İlk Çizgi Anaokulu’nda;

  • Farklı kültürlerde yaşam kitabı oluşturulmakta ve o kültürle ilgili en çok aklımızda kalanlar paylaşılmaktadır.
  • Teknoloji kullanılarak uzağı yakınlaştır uygulamasıyla farklı ülke çocukları ile iletişime geçilmektedir.
  • 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde okulumuzda etkinlikler yapılmaktadır. 
  • Yabancı uyruklu velilerimiz okula davet edilerek kendi kültürlerine ait etkinlikleri bizlerle paylaşmaktadır.
  •  Etkinliklerimizde ayın ünlüsü (ressam, bilim adamı, müzisyen vb.) çalışmaları yapılarak öğrencilerimizin farkındalığı artırılmaktadır.
  • Yaşayan değerler çalışmaları kapsamında “dünyada barış”, “ülkemizde barış” ve “dünya vatandaşlığı” kavramları üzerinde durulmaktadır.

Dil Politikası

Adil ve demokratik bir ortamda yaşamanın önemini anlamaları amacıyla, oy birliği ile seçim yapma kavramı yerleştirilmektedir.

  • Çevre bilincini geliştirmek için sosyal projeler üretip sunumlar yapılmaktadır. Ürettiklerini satarak, elde edilen gelir sosyal sorumluluk proje kapsamında uygun görülen yerlere bağışlanmaktadır.

       Tüm bu ve benzeri etkinliklerimizle dolu eğitim programımız IB Öğrenen Profili/ Tutumlar ve    

                Beceriler ile örtüşmektedir.

               PYP doğrultusunda amacımız aşağıdaki profilleri geliştirmektir:

Araştıran -sorgulayan: Araştırma yapmak ve sorgulamak için dili kullanırlar. Yeni öğrendiklerini anlamlandırmak için dilin önemini fark ederler. Dilin yaşam boyu öğrenme sürecinde önemli bir unsur olduğunu bilirler. Merak ettiklerinin İngilizce karşılığını araştırır, yabancı kaynaklardan bilgi edinirler.

Düşünen: Düşünce ve fikirlerini açıkça ifade edebilirler. Düşüncelerini anadili dışında yabancı dil olarak kullanılan İngilizce olarak da söyleyebilirler.

İletişim Kuran: Kendilerini sözel olarak pek çok farklı durumda ifade edebilirler. Etkin dinler, kendine güvenli bir şekilde rahat konuşurlar. Müzik ve drama gibi sanatsal yollarla da kendilerini İngilizce olarak ifade edebilirler.

Riski göze alan: Yeni ve alışılmadık durumlar karşısında kendilerini ifade ederler. Yeni fikirlere açık olup, duygu ve düşüncelerini söylerler. Değişim karşısında esneklik gösterebilir, bunu da rahatça ifade edebilirler. Dili yanlış kullanmaktan çekinmeden, riski göze alarak İngilizce konuşurlar.

Bilgili: Bilgiyi dil yoluyla geliştirirler. Bilgi aktarımında dilin önemini fark ederler.

Müfredata paralel izlenen derslerde kullanılan bilgilerin İngilizce karşılığını bilirler.

 İlkeli:  Dilin gücüyle adalet, dürüstlük, başkalarının haklarına saygı ve eşitliği sağlayabileceklerini bilirler. Ayrıca anadil ve İngilizce dil kurallarına, gramer yapısına uygun olarak dili kullanabilirler.

Açılış görüşlü: Diller, kültürler arası arasındaki farklılık ve benzerliklere saygı gösterirler. İngilizceye karşı olumlu yaklaşım gösterirler.

Duyarlı: Dili doğru kullanarak duyarlılık sergilerler. Empati, şefkat, sevgi, saygı çerçevesinde çevre üzerinde olumlu bir fark yaratırlar. Bu farkın dünyada da yaratılacağını bilirler. Okul toplumu, derslerde öğretilen İngilizce diline karşı duyarlıdır.

Dengeli: Kendilerinin ve çevresindekilerin huzur ve mutluluğu için yaşantılarının farklı yönleri (duygusal-fiziksel) arasında denge kurmanın, dengeli olmanın önemini fark edip, ifade ederler.

Dönüşümlü düşünen: Kendi dil gelişimini geliştirme çalışmaları üzerinde dönüşümlü düşünür. İngilizce öğreniminde kendini değerlendirir.

Roller ve Sorumluluklar

Kurumumuzda yönetim ve tüm çalışanlar dil politikasını yenilemek ve geliştirmek için eşgüdümlü olarak çalışmaktadırlar. Yeni akademik yıl başlangıcında dil komitesi üyeleri yeni gelen öğretmenleri dil politikası hakkında bilgilendirmekle sorumludurlar.

Dil politikasının okulun tüm birimlerine iletilmesinden, okulda uygulanmasından ve desteklenmesinden;  Okul Müdürü, Müdür Yardımcısı, Eğitim Koordinatörü,  tüm ders öğretmenleri, branş öğretmenleri ve veliler sorumlu olmalıdır.

Dil politikasının düzenli olarak gözden geçirilmesinden ve güncellenmesinden Okul Müdürlüğü, Müdür Yardımcısı, Eğitim Koordinatörü, Yabancı Dil zümre başkanı başta olmak üzere tüm akademik kadro sorumlu olup her eğitim-öğretim dönemi sonunda bir sonraki eğitim-öğretim yılı için planlama yapılmalıdır. Ağustos döneminde materyallerin hazırlığı tamamlanmış olur ve süreç ilk yarıyıl sonunda değerlendirilir. Ayrıca, dil politikasının uygulanırlığını ölçen bir kriter oluşturularak okul toplumuyla paylaşılır ve sonrasında geri bildirim alınarak politika üzerinde gerekli değişiklikler yapılır.

Tablo – 1, Dil Politikası Yürütme Komitesi

 

Name

Title

1

Tülay Turan

Müdür

2

Ayşe İmren Terim

Koordinatör

3

Büşra Pelin Uz

Sınıf Öğretmeni

4

Melek Aniş

İngilizce Zümre Başkanı

KAYNAKLAR

Okulumuz ana dilde öğrencilerin kaynak kitap ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde olsa da, farklı dil ve kültürlere ait kaynakların gereksiniminin farkındadır. Bu amaçla, koleksiyonumuzu kültürel ve küresel olarak çeşitlendirmeye yönelik adımlar atılmaktadır. Farklılaştırmayı destekleyecek aynı konu ve kavramı farklı seviyede sunabilen yayınların temin edilmesi ve etkin olarak kullanılması amaçlanmaktadır.  Ağırlıklı olarak öğretmenlerimiz tarafından yönetilen bu süreç,  okul toplumunun ihtiyaç ve ilgileri doğrultusunda yönlendirebilmektedirler.

Okulumuzdaki kaynaklarımızı korumak ve düzenli olarak eklemeler yapmamız gerektiğinin bilincindeyiz. Bu amaçla her yıl kaynaklar yeniden gözden geçirilmekte ve kültürel ve küresel olarak yeni kaynakları ekleyerek kütüphane zenginleştirilmektedir.

Okul Toplumunun Dil Profili

Özel İlk Çizgi Okul Öncesi Eğitim Kurumları okul toplumunun dil profili; öğrenci, öğretmen ve velilerin anadili Türkçe,İngilizce,Almanca, Rusça,Ukraynaca ve Korece olan bireylerden oluşmaktadır.

Yeni eğitim öğretim yılı için anket yapılacak ve veriler dil politikası kitapçığına yazılacaktır.